تکنولوژی بتن - جدول دورباغچه بتنی، انواع نماهای بتنی و بتن اکسپوز - سنگ رادین

تکنولوژی بتن

ما در این مقاله به بررسی تکنولوژی بتن و تاریخچه آن میپردازیم.
ماده جامدی که در دمای اتاق فرم میگیرد از مخلوط سیمان (عمدتا پرتلند) و آب و مصالح سنگی تشکیل شده است.
ماده ایست که به طور گسترده در زمین استفاده میشود.

ادامه مطلب
فهرست